Teléfono

Memoria prevencionista

Resultados - Biblioteca Digital de PRL

Atrás INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT) (2022). Guia tècnica per a l'elaboració i implantació del pla de prevenció de riscos laborals en la Generalitat

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT) (2022). Guia tècnica per a l'elaboració i implantació del pla de prevenció de riscos laborals en la Generalitat

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Guia tècnica per a l'elaboració i implantació del pla de prevenció de riscos laborals en la Generalitat [en línia]. Mª Cruz Benlloch López i Yolanda Ureña Ureña, aut. Burjassot: INVASSAT, 2021. 28 p. [Consulta: 04.04.2022]. 

Aquest text té per objectiu desenvolupar a manera de guia el pla de prevenció de riscos laborals d'una organització com és la Generalitat. A causa de les grans diferències, en alguns casos, existents entre els centres de treball de la Generalitat per la seua grandària, organització, activitat i complexitat, cada conselleria i organisme autònom haurà d'elaborar un pla de prevenció a mida, tal com es va establir en el pla de prevenció aprovat en Ple del Consell el 24/03/2017 i, posteriorment, revisat i actualitzat en els òrgans de participació al desembre de 2021. El pla de prevenció de riscos laborals estarà constituït pel disseny, implantació i seguiment d'una sèrie d'activitats que, en conjunt, constitueixen una eina sistematitzada per a la gestió dels riscos laborals. Per a això, se seguiran els principis de l'acció preventiva establits en l'article 15 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals (LPRL).

Este texto tiene por objetivo desarrollar a modo de guía el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de una organización como es la Generalitat. Debido a las grandes diferencias, en algunos casos, existentes entre los centros de trabajo de la Generalitat por su tamaño, organización, actividad y complejidad, cada Conselleria y organismo autónomo deberá elaborar un Plan de Prevención a medida, tal y como se estableció en el Plan de Prevención aprobado en Pleno del Consell el 24/03/2017 y posteriormente revisado y actualizado en los órganos de participación en diciembre de 2021. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales estará constituido por el diseño, implantación y seguimiento de una serie de actividades que, en su conjunto, constituyen una herramienta sistematizada para la gestión de los riesgos laborales. Para ello, se seguirán los principios de la acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).