memoria-prevencionista

Resultats - Biblioteca Digital de PRL

« Back

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ (Francia) (2021). Machines de forage: Manuel de sécurité

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ (Francia) (2021). Machines de forage: Manuel de sécurité

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ (Francia). Machines de forage: Manuel de sécurité [en línea]. París: INRS, Institut National de recherche et de sécurité, 2021. 74 p. [Consulta: 16.02.2021]. ISBN: 978-2-7389-2618-0. (ED6108).
 
Este documento detalla tanto las regulaciones como las buenas prácticas para operar máquinas perforadoras. Está dirigido a agentes de prevención, agentes de seguridad, formadores y operadores. El uso de máquinas perforadoras es objeto de numerosas reglas relativas al mismo tiempo a la elección, las comprobaciones, el mantenimiento de los equipos, la formación del personal, así como la propia operación. Es por esto que este manual consta de dos partes: una dedicada a los aspectos puramente regulatorios, la otra dedicada más específicamente a las reglas de buenas prácticas en términos de operación de perforadoras. Por lo tanto, se espera que una gran audiencia encuentre las referencias necesarias en este manual. Este manual contiene reglas generales de seguridad aplicables a las máquinas perforadoras. No reemplaza las instrucciones contenidas en el manual emitido por el fabricante, que sigue siendo la referencia para el funcionamiento de la máquina. Finalmente, es deber del empleador redactar instrucciones específicas si es necesario.
 
Aquest document detalla tant les regulacions com les bones pràctiques per a operar màquines perforadores. Està dirigit a agents de prevenció, agents de seguretat, formadors i operadors. L'ús de màquines perforadores és objecte de nombroses regles relatives al mateix temps a l'elecció, les comprovacions, el manteniment dels equips, la formació del personal, així com la pròpia operació. És per això que aquest manual consta de dues parts: una dedicada als aspectes purament reguladors, l'altra dedicada més específicament a les regles de bones pràctiques en termes d'operació de perforadores. Per tant, s'espera que una gran audiència trobe les referències necessàries en aquest manual. Aquest manual conté regles generals de seguretat aplicables a les màquines perforadores. No reemplaça les instruccions contingudes en el manual emés pel fabricant, que continua sent la referència per al funcionament de la màquina. Finalment, és deure de l'ocupador redactar instruccions específiques si és necessari.
 
Ce document détaille à la fois la réglementation et les bonnes pratiques en matière de conduite de machines de forage. Il s'adresse aux préventeurs, aux chargés de sécurité, aux formateurs et aux opérateurs. L´utilisation des machines de forage fait l´object de nombreuses règles touchant à la fois au choix, aux vérifications, à la maintenance du matériel, à la formation du personnel, ainsi qu´à la conduite proprement dite. C´est pourquoi ce manuel comprend deux parties: l´une consacrée aux aspects purement réglementaires, l´autre plus spécifiquement dédiée aux règles de bonnes pratiques en matière de conduite de machines de forage. Ainsi, on s´attend à ce qu´un large public pourra trouver dans ce manuel les références qui lui seront nécessaires. Ce manuel contient des règles générales de sécurité applicables aux machines de forage. Il en remplace pas les instructions contenues dans la notice délivrée par le constructeur, qui reste la référence pour la conduite de la machine. Enfin, il est du devoir de l´employeur de rédiger des consignes particulières le cas échéant.
Biblioteca digital de PRL