Visualització de contingut web

Escola de Prevenció. Materials pera als professors i professores

Llacuna Moreira, Jaime LLACUNA MOREIRA, Jaime; SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, César; ZUGASTI RAMÓN, José Luis et al. La enseñanza de la prevención en la escuela primaria : metodología y herramientas. [pdf] Madrid: INSHT, 2002. ISBN 84-7425-628-3. NIPO 211-02-034-8. Aquest llibre és una guia per a l'aprofitament didàctic de la sèrie ERGA tebeo dirigida al professorat d'ensenyança primària..
ERGA Primaria Transversal ERGA Primaria Transversal. Madrid: INSHT, 2000-.
Publicació trimestral, editada per l'INSHT des de 2000, de caràcter pedagògic i informatiu sobre l'educació en valors i les condicions de salut i seguretat en l'entorn escolar. Està dirigida al professorat d'Ensenyança Primàriai el seu principal objectiu és que servisca com a material de suport en l'ensenyança dels dits temes.
Ergonomía en la escuela Ergonomía en la escuela. Valladolid: Junta de Castilla y León, 2009-.
Materials generats per les conselleries d'Economia i Ocupació i d'Educació del govern castellà-lleonès per a la campanya del mateix nom dirigida als àmbits educatius d'Educació Primària i Secundària que té per objectiu promoure l'adquisició d'hàbits posturals saludables centrats en l'ergonomia escolar.
E-FACTS E-FACTS. Fulls informatius de l'Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball. Selecció de fulls relacionats amb l'ensenyança i la formació dels jóvens...

 

La seguridad y la salud laborales en el sector de la enseñanza

Aprende a crecer con seguridad BURGOS GARCÍA, Antonio; TEJERO ROLDÁN, María Dolores. Aprende a crecer con seguridad : Programacion didáctica de aula para la enseñanza de la seguridad y la salud en la ESO (unidades y fichas prácticas) : dirigido al profesorado de 1 y 2 ciclo de ESO. [online] Granada: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Junta de Andalucía, 2012. 260 p.
El risc i la seguretat són dos dimensions que tenen com a aspectes clau el procés formatiu i la seua percepció social. Per això, és necessari començar incorporant la visió des de l'educació i el procés d'ensenyança-aprenentatge, per a conéixer totes les seues dimensions en el moment de l'accés a l'orbe adult. Una de les inquietuds de la societat actual és el foment de l'anomenada cultura preventiva; en definitiva, la formació, com a clau per a aconseguir que les condicions de seguretat i salut preventives s'incorporen en el dia a dia. Hi ha la necessitat incloure els aspectes preventius com continguts curriculars en els plans d'estudi del sistema educatiu i, al mateix temps, de treballar en la conscienciació de la població infantil i juvenil de manera que, inclús puguen requerir a les seues famílies sobre la situació en matèria de prevenció de riscos i salut en el treball. Estes qüestions, a més de ser un avanç, són elements difusors no explorats fins al moment. Per això, esta implantació s'inicia integrant l'educació en prevenció en l'ESO; inculcant la prevenció, la salut i higiene com una sèrie de valors, i introduint la identificació i control del risc com un hàbit de conducta segur. Amb l'elaboració d'estos materials, es persegueix inculcar una cultura preventiva des d'estes etapes educatives, per a conscienciar sobre la importància de la seguretat com ben social que ha de ser defés per totes les persones i promoure una adquisició d'actituds que contribuïsquen a adoptar hàbits saludables i segurs per a tots els sers humans i en benefici de tots ells. Esta ferramenta ha de servir com a catalitzador d'una verdadera cultura preventiva en l'àmbit docent. Creiem fermament que potenciar un entorn educatiu lliure de riscos laborals no és només un dret de les persones treballadores; és a més una bona manera que la nostra joventut s'impregne de valors preventius de manera que adquirisquen, des d'esta edat, hàbits de conducta segurs. Estos hàbits, una vegada entesos i assimilats, podran ser aplicats en l'àmbit laboral quan arriben a la vida adulta. Mitjançant diversos jocs, activitats i en definitiva, una formació adequada en esta temàtica, es pretén contribuir a l'educació dels participants, ensenyant-los a identificar els riscos i a adoptar les mesures necessàries que eviten els accidents en els diferents àmbits, alhora que els ajuden a orientar-se i familiaritzar-se amb les mesures de seguretat i la prevenció.
Training Osha 2012

Training teachers to deliver risk education : Examples of mainstreaming OSH into teacher training programmes. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011. 101 p. ISBN: 978-92-9191-705-1.

Aquest informe presenta casos d'incorporació de la seguretat i la salut en el treball i l'educació sobre el risc en els currículums formatius dels futurs professors i en l'activitat diària de professors ja en servici. Si la introdució de SST és complexa en els currículums escolars, encara resulta més problemàtica en els programes de formació dels futurs docents. Aquest treball mostra diverses estratègies per a abordar eixe repte. Consulte resum en castellà.

Antoine, Marie-Joëlle ANTOINE, Marie-Joëlle; GERVAIS, Roxane; KALUZA, Simon et al. Occupational safety and health and education: a whole-school approach . [online] Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013. 102 p.
Aquest informe impulsat per la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i Treball (Eurofound) s'aproxima a la relació entre la SST i l'educació. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut com un estat de benestar físic, mental i social complet (OMS, 1948). L'educació, en les seues distintes fases, juga un paper essencial en la creació de les condicions en què els ciutadans es relacionen amb aqueix concepte en la seua vida adulta en relació amb el treball. Per als xiquets menuts (guarderia, infantil, primària, secundària), s'abordaran els conceptes generals de la salut, la seguretat i el benestar, així com aspectes socials. Els adolescents i adults jóvens (formació professional, l'educació superior), l'atenció se centrarà en l'adquisició gradual de competències socials i professionals que promoguen el concepte de salut, seguretat i benestar en el treball i en la vida en general. Açò requereix un esforç no sols en el contingut de l'ensenyança, sinó també en els llocs en què es du a terme. L'entorn en què s'educa als xiquets i jóvens ha de ser exemplar.
  El Programa "Aprende a crecer con seguridad" , editado por la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, fue publicado en 2010.
Pdf de 406 páginas que incluyen material didáctic, material divulgativo, actividades y estudioe investigaciones.

Biblioteca Digital